Alkohol och cancer

Internationell forskning har visat att alkohol kan orsaka cancer, även vid måttlig konsumtion. Denna rapport innehåller uppskattningar om att nästan 30 % av fallen av alkoholinducerad cancer i Sverige beror på måttlig eller låg alkoholkonsumtion, och att ju mer individen konsumerar desto större är risken. Det bör också noteras att kostnaden för sjukhusvård av alkoholutlöst cancer översteg 320 miljoner kronor i Sverige 2014. Årets rapport innehåller även uppskattningar av andelen svenska dödsfall i cancer där alkohol var en faktor, för att lyfta fram frågans betydelse och att intensifiera insatser som syftar till förebyggande och informationsförsörjning.

COMMUNITY VOICE