Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa

Av alla livsstilsval människor gör i samband med en graviditet finns det inget som har större betydelse för barnets framtida hälsa och utveckling än valen människor gör kring alkohol. Den här rapporten vill lyfta föräldraskapet och relationen till alkohol som ett gemensamt ansvar och en viktig jämställdhetsfråga. Forskningen visar tydligt att alkohol är ett ämne som kan ge fler skador på foster än nästan något annat. I alla andra sammanhang undviker vi saker som kan vara farliga för det ofödda barnet, även om det inte är bevisat till hundra procent. För alkohol, där forskningen är tydlig och riskerna stora, är detta ännu viktigare. Ny forskning, som lyfts fram i rapporten, visar att mäns alkoholkonsumtion innan graviditeten kan ge skador på fostret och påverka barnets födelsevikt och hälsa, genom förändringar av spermiernas arvsmassa.

COMMUNITY VOICE